Moderaternas politik i Eslöv

Kommunalt Handlingsprogram 2014 - 2018

Nytt läge efter 2010 års val!

Alltsedan 1994 har vi befunnit oss i opposition i kommunen. Efter 2010 års valresultat blev det inte självklart vem som skulle styra Eslövs kommun. Alliansen fick ett mandat mindre än de rödgröna som styrt i minoritet förra mandatperioden. Flera olika försök att finna bra lösningar för kommunen gjordes. Det gick inte att skapa en majoritet utan att samarbeta över blockgränserna. Vi har därför beslutat att ta vårt ansvar som näst största parti och bilda majoritet tillsammans med S. Det betyder att moderaterna i Eslöv är med och styr kommunen. Vårt handlingsprogram nedan gäller inför 2014 års val till kommunfullmäktige.

Välkommen till Nya Moderaterna i Eslöv!

Henrik Wöhlecke, KommunalrådSamarbete

Under den gångna mandatperioden har vi samarbetat och bildat majoritet tillsammans med Socialdemokraterna. Det visade sig vara den enda möjlighet, med tanke på valresultatet, att skapa en stabil majoritet för att kunna utveckla Eslövs kommun på ett positivt sätt. Våra borgerliga samarbetspartier i den tidigare Allians för Eslöv var efter valet 2010 inte beredda att samarbeta i ett svagt minoritetsstyre. Hur ett framtida majoritetssamarbete kommer att se ut är till mycket stor del beroende av valresultatet 2014. En stabil handlingskraftig majoritet är det bästa för kommunen, gärna i en borgerlig Allians.


Vi utvecklar Eslövs kommun

I Eslövs kommun har näringspolitiken fått ett ökat fokus under den gångna perioden. Vi vill fortsätta den inslagna vägen. Ett antal nya planer för utveckling av kommunen har påbörjats och i en del fall avslutats. Vi vill se till att det hela tiden finns planberedskap och byggbara tomter för olika typer av bostäder och för företagsetableringar både i och utanför centralorten.
Vi skall vara aktiva i arbetet att få nya företagsetableringar till kommunen. Det är då viktigt att Eslövs kommun upplevs som en samarbetspartner och inte som ett stoppande hinder.
Vi skall se till att bygglovsprocessen inte tar orimligt lång tid och blir transparant för den sökande. En kommunal strategi för ökad tillväxt skall finnas.
Vi skall se till att Eslövs infarter ger ett välkomnande intryck.

För att hålla en önskvärd ökningstakt gällande invånarantal behövs fler bostäder i kommunen. För att uppnå det krävs fler aktörer. Det vill vi fortsatt uppmuntra. Möjlighet att bygga bostäder i attraktiva lägen i alla kommundelar är önskvärt.
Vi skall prioritera tätortsutveckling österut från Eslövs station upp mot Berga.
Vi vill fortsätta den inslagna vägen att använda EBO som en aktör för att öka takten i bostadsbyggandet i kommunen i samverkan med andra aktörer. Det gäller såväl i centralorten som i byarna.
Vi vill att Stora Torg i Eslöv ska bli en attraktiv miljö där människor gärna vistas och möts.

I vår strävan att anpassa för nya behov är vi positiva till privata entreprenader och initiativ. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas både vad gäller servicekvalitet och effektivitet.
Eslövs kommun skall vara en bra arbetsgivare och kommunens anställda skall kunna arbeta heltid för att därmed kunna försörja sig på sin lön.
Vi vill ge personal inom äldreomsorgen möjlighet till fysisk träning på arbetstid.


Vi lyssnar

Dialog är ett viktigt arbetsredskap inför allt beslutsfattande. De förtroendevalda är allmänhetens företrädare. Genom att moderaterna i Eslöv består av många personer med olika bakgrund får vi goda idéer, tankar och uppslag förmedlade via vanliga vardagliga samtal. Våra ledande personer är synliga inte bara i debatterna utan också i hela vår kommun.
För oss är samtal och medborgarkontakter viktiga inte bara under valår. Moderaterna är aktiva genom öppna gruppmöten, torgmöten och andra träffar. Vi vill möta våra väljare där de verkar och är engagerade. Det innebär att vi är beredda till dialog om frågor som berör och som inte nödvändigtvis måste upplevas som politiska. Vi är intresserade, engagerade, lyhörda och respekterade!


God hushållning

Politiker förvaltar skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att visa återhållsamhet. Vi moderater är försiktiga och sparsamma med andras pengar. På så sätt kan vi trygga ekonomin i den gemensamma välfärden. Vårt uppdrag är att se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till och att de sker med effektivitet. Det innebär inte att all service måste skötas i egen regi. Vissa delar kan och bör upphandlas i konkurrens.
Vi har därför medverkat till att inrätta och förstärka upphandlingsenheten på kommunledningskontoret.


Arbete och entreprenörskap

Arbete och sysselsättning är viktiga frågor för oss. Den som kan arbeta ska kunna få ett arbete och försörja sig på det. Det innebär att den som vill arbeta heltid ska kunna erbjudas det. Eslöv skall präglas av ett levande näringsliv. Vårt geografiska läge kombinerat med tradition av mycket småföretagande ger stora möjligheter. Vi skall stödja och uppmuntra entreprenörskap och nyföretagande i kommunen.
Vi skall ha ett bra samarbete med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att fler snabbare ska finna en meningsfull sysselsättning för att försörja sig.


Natur och miljö

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som nu lever och vistas i Eslöv utan också för kommande generationer. Att vi på många sätt har en bra miljö idag är ingen garanti för att det kommer att fortsätta att vara så i framtiden om vi inte aktivt agerar för en hållbar utveckling. Eslövs kommun ligger mitt på gränsen mellan den allra bästa åkermarken och den som är något sämre. Det är inte hållbart att fortsätta rulla ut villamattor på den bästa jorden. Vi kommer att behöva den för livsmedels och energiproduktion i framtiden. Det är möjligt att förtäta i tätorterna utan att ianspråkta alla mötesplatser och parker.
Vi vill fortsätta uppmuntra ny effektiv och energisnål teknik i samband med byggande.
För att kunna fortsätta förtäta i centralorten är det av stor vikt att ta ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan. Ett eller flera parkeringshus i centrum underlättar även för pendlare som behöver parkera stationsnära. Bilägaren kommer att behöva vara med och betala för sin centrala parkering. En fortsatt utveckling av miljövänlig energiproduktion kombinerat med energisparåtgärder är nödvändig för en utveckling mot ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Kommunens egna fordon skall så långt som möjligt köras på miljövänliga bränsleslag som biogas och rapsdiesel kombinerat med ny teknik såsom laddhybrider och eldrivna fordon.
Det skall vara enkelt för den enskilde att bli mer miljövänlig. Förenklad bygglovshantering för solceller är ett exempel på förenkling.
Vi bör kunna ge större byggrätt för miljöhus eftersom mer isolering ger större hus om man inte ska tvingas minska boytan inomhus.
Eslövs allmänning och Abullahagen är exempel på oaser som måste säkras åt eftervärlden.


Kunskap och kvalitet

Alla barn, oavsett förutsättningar, föräldrarnas utbildning, härkomst eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Huvudinriktningen är en forskningsbaserad undervisning och fokus skall ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat. Det är viktigt att alla barn lär sig läsa, räkna och skriva.
Vi vill arbeta för att en läsgaranti införs, innebärande att alla barn skall kunna läsa när de lämnar årskurs två.
Moderna hjälpmedel som surf- eller läsplattor skall finnas i skolan.
Det är viktigt att duktiga lärare ges bra karriärmöjligheter och därmed högre lön. Vi skall fortsätta med att utse förstelärare enligt det system som Alliansregeringen infört.

Gymnasieskolan skall genom sitt utbud vara attraktiv för våra elever och bidra till arbetskraftsförsörjningen för kommunens företagare. Ett modernt arbetsätt är viktigt för att ungdomarna skall vara väl förberedda för arbetsmarknaden eller fortsatta studier.
Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen i kommunen är viktiga verksamheter för arbetskraftsförsörjningen och skall drivas i ett bra samarbete med näringslivet.


Kultur och fritid

Moderaterna vill stimulera och uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt fysiskt liv. Det finns många duktiga föreningar i kommunen. Dessa skall ges möjlighet att erbjuda ungdomar en meningsfull och berikande fritid.
Våra duktiga elitsatsande klubbar skall ges goda förutsättningar att fortsätta bedriva sina framgångsrika verksamheter. De genomförda nybyggnationerna och upprustningarna av olika idrottsanläggningar skapar förutsättningar för detta.
Det finns ett särskilt politiskt ansvar att tillse att den skattefinansierade kulturen bidrar till integration och jämställdhet.
Kulturskolan ger en bra grund för många barn och ungdomar som vill få möjlighet att utöva olika kulturaktiviter. Det är viktigt att utbudet är anpassat till efterfrågan både innehållsmässigt och storleksmässigt.
Eslövsmoderaterna ser gärna att en konsthall etableras i Eslöv.


Trygghet för de äldre

Varje människa är unik och har därmed varierande förutsättningar och behov. Servicen måste utformas efter den enskildes önskemål. Genom att LOV, lagen om valfrihet, införts kan den enskilde själv välja utförare inom hemtjänsten. Denna möjlighet vill vi slå vakt om. Vi vill även öka möjligheterna för äldre att välja sitt boende och den mat man vill äta. Olika boende skall ges möjlighet att profilera sig.
Vi har överlag god kvalitet på våra bostäder för äldre. De ägs av det kommunala bostadsaktiebolaget Ebo och drivs av kommunen.
I samband med att det byggs nya bostäder i byarna är det viktigt att dessa är anpassade för de äldre.
Moderaterna vill göra det möjligt för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet av platser ökar.
Våra äldre måste ges möjlighet att leva sina sista år tillsammans med den man levt större delen av sitt liv med om man så önskar.
Vi skall ge personalen inom äldreomsorgen kunskap och möjlighet att utveckla måltidsupplevelsen på våra äldreboenden.


En trygg och säker kommun

Många känner sig alltmer otrygga. Brottsligheten gör sig ständigt påmind. Polisen är inget som skall privatiseras och ersättas med olika former av säkerhetsföretag. Vi skall däremot fortsätta att samarbeta med näringsliv och allmänhet för att skydda våra gemensamma egendomar. Vi skall fortsätta ha god kontakt och nära samarbete med polisen i Eslöv.
Vi skall se till att den offentliga miljön i form av parker, gång- och cykelvägar mm upplevs som trygga miljöer med fungerande belysning.
Frågor rörande vägledning av barn och ungdomar mot en meningsfull utveckling skall ägnas stor uppmärksamhet.
Inga former av våld eller övergrepp skall accepteras utan alla medborgare har en självklar rätt att få känna trygghet och säkerhet utomhus.


Goda kommunikationer

Ett levande näringsliv behöver bra kommunikationer. Eslövs läge utmed södra stambanan ger goda möjligheter till resor och transporter utmed banas sträckning. Vi vill få igång trafik på banan mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholm. Eslövs kommun skall ta sin del av kostnaderna för att man skall kunna börja åka tåg till och från Marieholm.
Vi måste fortsätta påverka Skånetrafiken så att kommunikationen med buss till de orter som saknar spårförbindelse förbättras och att alla Öresundståg stannar i Eslöv.
Vi skall arbeta för att det finns god tillgång på parkeringsplatser i tågstationernas närhet och i centrum. Det innebär att bilägarna behöver hel- eller delfinansiera nya parkeringslösningar.

Våra vägar måste underhållas och det är nödvändigt att Trafikverket tar sin del av ansvaret för vägnätet i Eslövs kommun.
Vi skall se till att det finns säkra cykelvägar inne i våra tätorter.
Vi skall även fortsätta utbyggnad av gång- och cykelvägar för att binda samman byarna med centralorten.
Ersättningen till vägföreningar och vägsamfälligheter skall ses över.
Bra kommunikationer innefattar även mobiltelefon och bredband. Vi skall ha en bredbandsstrategi som innebär att fler kan ansluta sig till fibernät.


En ungdomlig kommun

Eslöv skall vara en ungdomsvänlig kommun. Satsningar på våra ungdomar är viktiga. Det är viktigt att resurserna når breda ungdomsgrupper. Kommunen skall samarbeta med föreningar och studieförbund m fl för att nå ut till fler ungdomar och i hela kommunen.
Genom en rik idrottskultur växer känslan av samhörighet och de aktiva kan lära sig mycket om den sociala delen av livet samtidigt som nödvändig motion fås.
Med ett ökat samarbete med föreningarna kan skolungdomar ges möjlighet att prova på olika former av idrott, förutom handboll, fotboll, pingis mm även ridning, golf, simning m fl.


Hela kommunen ska leva

Många vill bo i Eslövs kommun. Vi kan erbjuda miljöer som passar de flesta. Man kan bo på landet, i skogen, i ett mindre samhälle eller i staden. Vi har goda kommunikationer utmed sambanan men mindre goda i öst – västlig riktning. För att den senare ska kunna få bättre underlag är det viktigt att plan- och tomtberedskap möjliggör en utveckling även i våra mindre orter. Det skall vara lätt för människor och företag att flytta hit. Då möjliggörs en bibehållen och utvecklad service utanför Eslövs tätort.
Vårt kommunägda bostadsbolag, EBO, skall fortsätta bidra till en ökad bostadsproduktion i byarna.


Dela denna Sida
Social Delning: Facebook Google Tweet This Favourites
URL:
HTML: